Vedtægter

Vedtægter for Jernløse Boldklub


Udfærdiget d. 27/10-2007.


§§1 og 13 blev ændret ved ordinær generalforsamling d. 7/11-2015
§ 2 blev ændret ved ordinær generalforsamling den 7. november 2018


§1
Navn og hjemsted.
Klubbens navn er Jernløse Boldklub, stiftet den 18.05.2006.
Klubbens hjemsted er Holbæk Kommune.
Klubben er medlem af DBU Sjælland og DGI.
Klubben er gennem DBU medlem af Dansk Idrætsforbund (DIF) og er underlagt disses love og bestemmelser.


§ 2
Formål.
Klubbens mål er at samle børn, unge og voksne til at dyrke fodbold og E-sport, med udgangspunkt i fællesskabet og det sociale liv at udbrede kendskabet til sportsgrenene. Det er endvidere klubbens mål at udvikle og engagere medlemmerne til at tage medansvar i klubben.


§ 3
Medlemskab.
Som medlem af klubben kan alle og enhver optages der vil indordne sig under klubbens love. Dette gælder for både aktive og passive medlemmer.
Passive medlemmer har ikke adgang til idrætsudøvelsen, med mindre andet er vedtaget for det pågældende medlem af den siddende bestyrelse. Passive medlemmer er dog valgbare til bestyrelsen. Endelig afslag af medlemskab af klubben skal efter anmodning fra den, der ønsker medlemskab, forelægges på førstkommende generalforsamling.


§ 4
Indmeldelse.
Indmeldelse i klubben kan enten ske skriftligt til klubbens kasserer eller mundtligt til en af klubbens bestyrelsesmedlemmer. Det er dog medlemmets egen pligt at rette kontakt til klubbens kasserer for betaling af kontingent ved indmeldelse.
For medlemmer under 18 år, skal indmeldelse ske af enten forældre eller værge.


§ 5
Udmeldelse.
Udmeldelse af klubben skal ske skriftligt til klubbens kasserer. I forbindelse med udmeldelse skal medlemmets eventuelle økonomiske mellemværende med klubben afvikles. Før denne er afviklet vil medlemmets spillercertifikat ikke blive udleveret af klubben.


§ 6
Kontingent.
Kontingenter, opkrævningsform og indbetalingsterminer besluttes af bestyrelsen i klubben.


§ 7
Restance.
Kontingent skal være betalt inden udgangen af forfaldsmåneden.


§ 8
Udelukkelse og eksklusion.
Et medlem kan udelukkes midlertidigt eller permanent (eksklusion), såfremt vedkommende medlem handler til skade for klubben, eller såfremt vedkommende ikke opfylder sine medlemsforpligtigelser. I sager om midlertidig udelukkelse har medlemmet krav på at blive hørt, inden bestyrelsen træffer sin beslutning. I sager om eksklusion har medlemmet desuden krav på, at sagen afgøres på førstkommende generalforsamling, og at sagen sættes på dagsorden som er særligt punkt. En generalforsamlings beslutning om eksklusion kræver samme majoritet som ved ændring af klubbens vedtægter.


§ 9
Ordinær Generalforsamling.
Generalforsamlingen er klubbens øverste myndighed i alle anliggender. Ordinær generalforsamling afholdes i perioden 15. oktober til 15. november. Generalforsamlingen for klubben skal indkaldes med 14 dages varsel. Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være formanden i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen. Adgang til generalforsamlingen har alle klubbens medlemmer, samt hvem bestyrelsen måtte indbyde. Stemmeret har alle medlemmer, både passive og aktive som ikke er i kontingentrestance. For medlemmer under 18 år har forældre eller værge
stemmeret. Der kan kun stemmes ved personligt fremmøde og der kan afgives en stemme pr. medlem.
En rettidig indvarslet generalforsamling er beslutningsdygtig uanset de fremmødtes antal.


§ 10
Dagsorden ved ordinær generalforsamling.
Dagsorden for den ordinære generalforsamling skal mindst omfatte følgende punkter:
Valg af dirigent og referent.
Valg af 2 stemmetællere.
Bestyrelsens beretning for det forløbne år ved formanden.
Fremlæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse ved kassereren.
Behandling af indkomne forslag.
Valg af bestyrelse.
Valg af 2 suppleanter.
Valg af 2 revisorer.
Valg af 1 revisor suppleant.
Eventuelt.


§ 11
Generalforsamlingens ledelse.
Forhandlingerne på en generalforsamling ledes af en dirigent. Dirigenten vælges af generalforsamlingen og må ikke være medlem af bestyrelsen. Beslutninger træffes ved almindeligt flertal. Dog kræver vedtægtsændringer og beslutning om klubbens opløsning kvalificeret flertalt, jf. §§ 16 og 17.
Afstemning skal foretages skriftligt. Der udfærdiges et referat af generalforsamlingens beslutninger. Referatet godkendes og underskrives af dirigenten.


§ 12
Ekstraordinær generalforsamling.
Ekstraordinær generalforsamling kan til enhver tid indkaldes af bestyrelsen og skal indkaldes, når mindst en femtedel af klubbens stemmeberettigede medlemmer skriftligt overfor bestyrelsen fremsætter ønske herom med angivelse af det emne, som ønskes behandlet.
Generalforsamlingen skal afholdes senest 4 uger efter begæringens modtagelse. For så vidt angår krav til indkaldelse, mødets ledelse, afstemning m.m. gælder de samme bestemmelser som ved ordinær generalforsamling.


§ 13
Bestyrelsen.
Bestyrelsen er klubbens daglige ledelse og repræsenterer klubben i alle forhold. Bestyrelsen kan nedsætte nødvendige udvalg til varetagelse af løbende og enkeltstående opgaver.
Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden.
Bestyrelsen er kun beslutningsdygtig når mindst 4 af dens medlemmer, herunder formanden eller næstformanden er til stede.
Ved afstemning i bestyrelsen tages beslutning med almindeligt flertal, er der stadig stemmelighed er formandens stemme afgørende.
Under bestyrelsens forhandlinger føres et referat, som godkendes og underskrives af bestyrelsen ved næstkommende bestyrelsesmøde.
De vedtagne beslutninger og foretagne forhandlinger forpligter klubben i henhold til vedtægterne.
Bestyrelsen består i alt af 5-7 medlemmer, en formand, en næstformand, en kasserer og yderligere 2-4 bestyrelsesmedlemmer. Man vælges for 2 år af gangen på den ordinære generalforsamling.
3 medlemmer er på valg i ulige år og 2-4 medlemmer er på valg i lige år.
Funktionstiden for formanden og kassereren er 2 år.
Bestyrelsen konstituerer sig selv på først kommende bestyrelsesmøde efter generalforsamlingen, som minimum med en formand, næstformand og kasserer. Valgbare til bestyrelsen er medlemmer der er fyldt 18 år, dog 21 for formand, næstformand eller kasserer.


§ 14
Regnskab.
Klubbens regnskabsår løber fra d. 1. oktober til d. 30. september. Kassereren skal senest 8 dage før ordinær generalforsamling aflægge årsregnskab for de 2 revisorer. Årsregnskabet forelægges til den ordinære generalforsamling og skal være forsynet med underskrifter fra de 2 revisorer, formand og kassereren.
Klubben tegnes af formanden og kassereren. Ved økonomiske dispositioner under kr. 10.000 kan både formanden og kassereren godkende hver i sær. Ved økonomiske dispositioner over kr. 10.000 kræves dog underskrift fra både formanden og kassereren.
Ingen medlemmer af klubben, kan på nogen måde gøres ansvarlig for klubbens gæld.


§ 15
Revision.
På den ordinære generalforsamling vælges for 1 år af gangen 2 revisorer og 1 revisorsuppleant. Ingen af de 3 revisorer må være medlem af bestyrelsen. Revisorerne skal hvert år senest 8 dage før den ordinære generalforsamling gennemgå årsregnskabet og påse, at beholdningerne er til stede. Revisionsformen er regnskabsmæssig revision, og årsregnskabet skal forsynes med en påtegning. Revisorerne har til enhver tid adgang til at efterse regnskab og beholdninger.


§ 16
Vedtægtsændringer.
Ændring af vedtægterne kan foregå på enhver generalforsamling, når mindst to tredjedele af de afgivne stemmer er for forslaget.


§ 17
Opløsning.
Bestemmelse om klubbens opløsning kan kun vedtages når det af bestyrelsen indstilles og beslutning herom tages på 2 efterfølgende ekstraordinære generalforsamling hvor ¾ af de fremmødte stemmeberettigede stemmer for opløsning. På den sidste afholdte generalforsamling skal der samtidig træffes afgørelse om fordeling af klubbens formue. Klubbens formue skal tilfalde anden idrætslige formål i lokalområdet.

Godkendt på generalforsamling den 7. november 2018.